నేను ఒక ప్రశాంతత వ్యక్తి తో ఒక పరిణతి మనస్సు నిజమైన ప్రేమ.

నేను చాలా నమ్మకమైన మరియు ప్రత్యేక అనుభూతి చేస్తుంది. ఎడ్మండ్, ఒకే, ఆరోగ్యంగా, మంచి, అంగీకరించడం, కోరుతూ, ఇదే కోసం శాశ్వత సంబంధం.

నేను చక్రం చాలా రోజులు నా కుక్క

మరియు స్థానిక ప్రకృతి మచ్చలు. నేను ప్రయాణించారు ఒక సరసమైన బిట్ మరియు పని లో కొన్ని., ప్రాధాన్యత, కానీ ఉంటే కూడా యూరోప్ లో నివసించే

About