పదాలు అని చెప్పడానికి మీరు ఎవరు, లేదా సంసార

మీరు ఒక చిత్రం లో ఆమె తల

నిజాయితీ ఉండాలి, కానీ ప్రయత్నించండి ధ్వని ఆసక్తికరమైన. కూడా ఉంటే మీరు మాత్రమే వంటి చూడటం సమయం చాలా మీరు ఏమి చూడటానికి? ప్రధానంగా నివారించేందుకు సాధారణ పదాలు మరియు హాబీలు. ఏమీ సృష్టిస్తుంది ఆకర్షణ కంటే మెరుగైన చూపుతోంది.

ఉన్నా ఉండవచ్చు

About